Algemene voorwaarden - Holistisch Voeden door Indra van Beek


Artikel 1 Definities

1. Holistisch Voeden, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 71510834, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens de deelnemer werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en werkzaamheden die betrekking hebben op de diensten van Holistisch Voeden door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

7. Dienstverlener heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit vergen. De nieuwste versie zal altijd beschikbaar worden gesteld aan deelnemer.


Artikel 3 Aanbod

Indien partijen besluiten met elkaar samen te werken, en het aanbod wordt aanvaard, heeft deelnemer een bedenktijd van 14 kalenderdagen om van de overeenkomst af te zien.

Indien deelnemer niet afziet van de overeenkomst binnen de aangegeven 14 kalenderdagen, of al gebruik wenst te maken van de diensten van dienstverlener, ontstaat direct een betalingsverplichting voor het gehele traject.


Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen of niet alle sessies kunnen worden bijgewoond, tenzij dit te wijten is aan omstandigheden veroorzaakt door dienstverlener.

3. Betaling voor een Digital Lifestylecheck worden direct voldaan op het moment van aanmelding via de website en Shopify. Betaling voor de 1- 1 sessies vindt plaats vooraf op factuur of direct na de eerste sessie. Betaling in termijnen in het geval van 1-1 trajecten & retreats is mogelijk, maar een eerste termijn dient in een dergelijk geval altijd voor de eerst plaatsgevonden 1-1 sessie te zijn voldaan, voor retreats moet het volledige bedrag voor aanvang van het retreat zijn voldaan. Aanbetalingen worden niet teruggestort. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan. Deelnemer is verplicht de gehele betaling van het traject te voldoen.

4. Betalingen in termijnen dienen vervolgens na elke opvolgende maand betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, het traject of retreat eerder aanvangt, of een automatische incasso loopt op een andere datum.

5. Betalingen voor de groepsactiviteiten, retreats vindt vooraf plaats. Betaling in termijnen is tegen aanvullend tarief mogelijk, maar de laatste termijn dient in een dergelijk geval altijd voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan.

6. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

8. Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. De betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.


Artikel 5 Informatieverstrekking deelnemer

1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Deelnemer vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.


Artikel 6 Deelnamevereisten en uitvoering van de overeenkomst

1. Deelnemers zullen enkel worden toegelaten aan een traject indien zij aan alle deelnamevereisten voldoen zoals besproken tijdens de kennismaking. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren.

2. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Deelnemer erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren. Deelnemer neemt 100% verantwoordelijkheid voor haar eigen resultaat.

3. Om het maximale resultaat te behalen, toont deelnemer 100% commitment door het bijwonen van alle afgesproken sessies. Indien deelnemer hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener.

4. Deelnemer neemt deel aan de sessies en groepsactiviteiten met een open-mind, waarbij de ruimte wordt gegeven aan het proces van andere deelnemers.

5. Beide partijen zijn te allen tijde gehouden hun afspraken na te komen en een veilige omgeving te creëren.

6. Indien deelnemer zich herhaaldelijk niet aan de kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, is dienstverlener gerechtigd de deelnemer van de 1-1 sessie, trajecten, retreats of groepsactiviteiten uit te sluiten. Uitsluiting laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.


Artikel 7 Wijziging en annulering

1. Dienstverlener is gerechtigd het traject te annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald. Dienstverlener maakt dit tijdig kenbaar aan deelnemer en het reeds betaalde bedrag zal binnen 10 werkdagen na annulering worden teruggestort.

2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een dienst of onderdeel van de dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal worden gezocht naar een passende oplossing.

3. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het traject kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien dienstverlener dit nodig acht. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

4. Het traject kent een loopduur zoals overeengekomen. Bij deelname aan het traject gaat deelnemer ermee akkoord dat het gehele traject of dienst dient te worden betaald, ook wanneer deelnemer gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.

5. Indien deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een 1-1 sessie, dient dit uiterlijk 72 uur aan de sessie kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener. Anders zullen de kosten voor de geboekte sessie in rekening worden gebracht

6. Indien deelnemer deelname aan groepsactiviteit, retreat wil annuleren dan wordt de (aan)betaling en niet geretourneerd.

7. Voor het verschuiven dan deelname naar een andere cursusdatum gelden dezelfde voorwaarden als voor annulering van deelname.


Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien dienstverlener de beloofde content niet geheel kan leveren heeft deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting komt dan te vervallen voor de content die niet meer geleverd zal worden.


Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie, traject of retreat

4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan deelnemer in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

5. Deelnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.


Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Dienstverlener verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het traject te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

3. Materiaal uit het traject mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van het traject op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener en het enkel eigen content uit opdrachten bevat.

4. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

6. De tijdens de looptijd van het traject geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.


Artikel 11 Communicatie

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

2. Tijdens een traject of retreat kunnen deelnemers onderling communiceren. Communicatie dient altijd helder, direct en transparant te zijn. De deelnemer verklaart andere deelnemers te allen tijde met respect en open-mind te behandelen en te supporten en geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.

3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

4. Dienstverlener is tevens gerechtigd deelnemers die door hun gedrag het verloop van het traject of een groepsactiviteit belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het traject onverlet.

5. Holistisch Voeden werkt met een privacyverklaring.


Artikel 12 Klachten/WKKGZ

Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of content binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. De klacht zal binnen 48 uur worden beantwoord.

Indien een deelnemer een klacht heeft betreffende een andere deelnemer dient dit te allen tijde eerst met dienstverlener besproken te worden.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Klachtenprocedure wat betreft gezondheidstraject en retreats:

Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder? Neem dan de volgende stappen:

• Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder

• Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met BATC; Belangen Associatie Therapeut en Consument (https://www.batc.nl). Een klacht moet schriftelijk via een van datum voorziene klachtenformulier worden ingediend bij de

BATC.


Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.


Winacties

Algemene actievoorwaarden winacties Holistisch Voeden


Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Holistisch Voeden social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van Holistisch Voeden zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. Holistisch Voeden is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Holistisch Voeden nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Holistisch Voeden is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.